Algemene_voorwaarden

Mediation is...

Transparant zijn over alles

ALGEMENE VOORWAARDEN 


In onze mediations zijn we transparant en dat willen we ook zijn in onze Algemene Voorwaarden.


Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


a. Mediationbureau Apeldoorn: praktijk voor mediation naar Nederlands burgerlijk recht dat zich ten doel stelt om mediation in de ruimste zin van het woord uit te oefenen. Zij heeft haar hoofdvestiging te Apeldoorn.


b. Cliënt(e): de contractpartij van Mediationbureau Apeldoorn.


c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die Mediationbureau Apeldoorn voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.


d. Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating of klacht, betreffende ongenoegen inzake de dienstverlening door de mediator.


e. Declaratie: het in enige schriftelijke vorm gepresenteerd verzoek tot betaling, waaronder honorarium, verdere kosten, vermeerderd met BTW.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Met name inzake bepalingen omtrent de onrechtmatige daad.


Opdracht en partijen

1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Mediationbureau Apeldoorn is aanvaard. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsveplichting, niet tot een resultaatsverplichting.


2. De cliënt draagt er zorg voor dat hij door Mediationbureau Apeldoorn telefonisch te bereiken is en de cliënt draagt er zorg voor dat Mediationbureau Apeldoorn te allen tijde over de juiste adresgegevens en eventueel e-mailadres van de cliënt de beschikking heeft.


3. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en volledig te verstrekken.


4. Partijen zijn beiden gerechtigd om de opdracht met onmiddelijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet de omstandigheden, onredelijk is.


Honorarium en kosten

1. Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation, gehouden tot betaling van het honorarium van de mediator alsmede tot vergoeding van alle door de mediator gemaakte kosten. Voorts komen voor rekening van partijen alle overige directe en indirecte kosten vallend onder de opdracht, zoals huur van ruimte, en honoraria en kosten van de eventueel bij de mediation betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gebonden tot voldoening van hetgeen aan Mediationbureau Apeldoorn toekomt.


2. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium vooraf bekend zijn door het tekenen van een opdrachtbevestiging.


3. Wanneer afspraken korter dan 48 uur maar langer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, is Mediationbureau Apeldoorn gerechtigd 50% van de gereserveerde tijd in rekening te brengen; Wanneer afspraken 24 uur of korter van tevoren worden afgezegd, is Mediationbureau Apeldoorn gerechtigd 100% van de gereserveerde tijd plus 50% van eventuele reistijd in rekening te brengen.


4. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.


5. Mediationbureau Apeldoorn is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.


6. In zaken die worden behandeld op basis van het geldend wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komen.


7. In zaken, die worden behandeld op basis van het geldend wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand gelden de bepalingen inzake de regelgeving op de gefinancierde rechtsbijstand. De cliënt wordt verwezen naar de van toepassing zijnde regelgeving, zoals gepubliceerd op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) (www.rvr.org). Na afloop zal door de RvR een resultaatsbeoordeling worden uitgevoerd. De RvR beoordeelt of de rechtzoekende op basis van de omvang van de vordering, meer specifiek het behaalde financiële resultaat, alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtbijstand zelf te dragen. Indien het behaalde resultaat dit rechtvaardigt, zal de toevoeging door de RvR worden ingetrokken. In die situatie geldt het op

voorhand overeengekomen uurtarief en zal op betalende basis worden afgewikkeld.


Betaling

1. Betaling van declaraties van Mediationbureau Apeldoorn dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Bij overschrijding van deze termijn is Mediationbureau Apeldoorn gerechtigd de

werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Mediationbureau Apeldoorn voor schade die daardoor voor cliënt mocht ontstaan.


2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Mediationbureau Apeldoorn gestelde bank- of girorekeningen dan wel betalingen in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt.


3. Indien Mediationbureau Apeldoorn invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmee gepaard gaande kosten vallende op die invordering - met een minimum van 15% van het openstaande saldo - ten laste van de cliënt.


4. Indien (een) declaratie(s) niet tijdig en volledig wordt/worden voldaan binnen de betalingstermijn, zal een aanmaning verstuurd worden. Aan de cliënt kunnen aanmaningskosten in rekenig worden gebracht van € 15,- per aanmaning. Invorderingskosten zullen verder oplopen indien de cliënt in gebreke blijft.


5. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkheidsstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Mediationbureau Apeldoorn van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.


Aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.


2. De onder 6.2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.


3. Mediationbureau Apeldoorn is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.


4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Mediationbureau Apeldoorn i.v.m. door Mediationbureau Apeldoorn verrichtte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.


5. Verstrekte opdrachten worden door Mediationbureau Apeldoorn uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.


6. De opdrachtgever vrijwaart Mediationbureau Apeldoorn tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen.


7. Op de rechtsverhouding tussen Mediationbureau Apeldoorn en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Mediationbureau Apeldoorn en een cliënt kennis te nemen.


8. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier - met de relevante bescheiden - maximaal vijf jaar bewaard. Daarna heeft Mediationbureau Apeldoorn het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd wordt op verzoek van de cliënt het dossier - geheel of gedeeltelijk - eerder vernietigd.


Klachten

1. Op de rechtsverhouding tussen Mediationbureau Apeldoorn en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Mediationbureau Apeldoorn is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) waartoe u zich kunt wenden ingeval van klachten.


2. De klachtenregeling en de gedragsregels voor een MfN-registermediator kunt u vinden op de website van de Mediatorsfederatie Nederland.